Conference Organizing Committee


General Co-Chairs

Joo-Yeoun Lee (Ajou University, Korea)

Hye-Kyung Kim (Korea & China Yeouido Leaders Form, Korea)

Yu Shou Zhi(Henan Academy of Sciences, China)

Zhang Xu (Administration Committee of ZhengDong New District Wisdom Island, China)

Zhu Wenxue (Henan University of Technology, China)


Program Co-Chairs

Wookey Lee (Inha University, Korea)

Carson K. Leung (University of Manitoba, Canada)

Hui Yan bo (Henan University of Technology, China)

Hae-Jung Kim(SNIP, Korea)


Organizing Co-Chairs

Kwan-Hee Yoo (Chungbuk National University, Korea)

Wan-Sup Cho (Chungbuk National University, Korea)

Yoo-Sung Kim (Inha University, Korea)

Che Zhong Rui(Tusstar. Tsinghua University, China)

Man-Ki Chung (Global Industry Competition Forum, Korea)


Publicity Co-Chairs

Sang-Hyun Choi (Chungbuk National University, Korea)

Seon-Phill Jeong (United International Collge, China)

Mun Gul(TusStar. Tsinghua University, China)


Industry Co-Chairs

Tae-Sung Kim (Chungbuk National University, Korea)

Soo-young Chae (National Security Research Institute (NSR), Korea)

Sang-Hyun Lee (YURA, Korea)

Lai Qianjin (Hakka Associationb Henan Province)

Man-Kyo Seo (POSCO China, Korea)


Industry Liaison Co-Chairs

Duck-Keun Park(Wizcore)

Jung-Tae Kang(YURA, Korea)

Jong-Sul Chae (KSI, Korea)


Demo/Poster Co-Chairs

Su-Young Chi (Electronics and Telecommunications Research Institute, Korea)

Nak-hoon Baek (Kyungpook National University, Korea)

Jo Hyeon (Dong-A University, Korea)

Tan Wei (TusPark. Tsinghua University, China)


Registration Co-Chairs

Young-Ho Park (Sookmyung Women's University, Korea)

Yong-Ik Yoon (Sookmyung Women's University, Korea)

Lie Chang Lin (TusStar. Tsinghua University, China)


Tutorial Co-Chairs

Jin-Ho Kim (Kangwon National University, Korea)

Supratip Ghose (University of Information Technology & Sciences, Bangladesh)


Web Co-Chairs

Young-Koo Lee (Kyung Hee University, Korea)

Jin-young Choi (Ajou University, Korea)


Local Arrangement Co-Chairs

Aziz Nasridinov (Chungbuk National University, Korea)

Yong-Bong Kim (Pukyong National University)


International Advisors

Jong-beom Lee (National University of Laos, Laos)

Tae-Kyung Kim (Korea Software HRD, Cambodia)

Shen Jie Xia (Henan University, China)


Special Session Co-Chairs

Eun-mi Choi (Kookmin University, Korea)

Takeshi Kurata (AIST, Japan)

Jae-Il Park (Ajou University, Korea)

Young-Kyum Kim (Incheon National University, Korea)

Kyu-Tae Lee (Sokang University, Korea)


Sponsor Co-Chairs

Sung-joon Yoo (Sejong University, Korea)

Jong-Seok Myong (Oracle Inc., Korea)

Myong-Suk Jung (Oracle Inc., Korea)

Jung-Min Yun(KITECH, Korea)

Kwang-Soo Lee (Incheon International Airport, Korea)

Sang-Yeub Kim(LH Corporation, Korea)

Yun-Jae Lee (SK Telecom, Korea)

Dae-Young Kim(Monam, Korea)

Ho-Kun Chae (SK, Korea)